November 26, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Fertilisers & Herbicide (29)

“บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด” ย้ำความเชื่อมั่นแห่งบริษัทผู้ผลิตยางแปรรูปคุณภาพของคนไทย 100 % เผยแผนเตรียมผนึกกำลังพันธมิตรจอยด์เวนเจอร์ต่างประเทศ เร่งผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยสู่ระดับสากล คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สู่บริษัทมหาชนภายในปี 2563 

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้ในงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “ Hemp (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการนำมาตรฐาน GAP มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตพืชผักปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรลดละการใช้สารเคมีทางการเกษตร และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด

คาดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตในปี 2562…แต่ยังเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ

กฎระเบียบที่มากมาย คล้ายตราสังผูกมัดรัดตัวเกษตรกร และประเทศให้ยากจนและตกต่ำ

บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด จัดกิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กรมวิชาการเกษตร ปลุกกระแสผ้าฝ้ายไทย โชว์ผลงานวิจัยฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 6 ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์แรกของไทยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสิ่งทอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็น green product ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

สศก. จัด focus group เกษตรกร-พ่อค้าในพื้นที่ ถกแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ปัญหาโลกร้อนนำมาซึ่งปัญหาความแล้ง เกษตรกรสูญเสียรายได้ เพราะผลผลิตสูญเสียลดน้อยถอยลง ไม่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก แต่ไม่น่าเชื่อ!  ว่าก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุดคือ “ไอระเหยของน้ำ” ซึ่งมีมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และโอโซนอีกด้วย

Page 1 of 3
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM