Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

S & J ชูโครงการพลังงานทดแทน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ S&J ชูการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กว่า 60% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายใน Saha Group Industrial Park. พร้อมมุ่งมั่นในการจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม และในฐานะที่เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโดยรวม

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J เปิดเผยว่า บริษัทได้นำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ที่สุด โดยการใช้พลังงานกว่า 60% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ S&J มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นภายใน Saha Group Industrial Park. ซึ่งการยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในสังคมนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและค่านิยมและขององค์กร หลายปีที่ผ่านมา S&J ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการผลิตและพลังงานสะอาด

เราภูมิใจที่ได้จะได้ส่งต่อปรัชญาที่ยั่งยืนของเรา และเป้าหมายที่กว้างไกลคือการจะได้เป็นบริษัทที่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ 

“และเป้าหมายของเราคือการบรรลุเป้าหมายนี้ในประเทศไทยเป็นรายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และเราจะยังคงค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการส่งเสริมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ S&J ยังได้รับการรับรองจาก อย.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 และ 2563 โดยได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนมากมาย อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม และในฐานะที่เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับรางวัล “รางวัลยอดเยี่ยมโดยรวม”

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชั้นนําในอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสําอางค์กว่า 40 ปี โดยให้บริการผลิตทั้งการผลิต OEM/ODM อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า การผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน ตลอดจนออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเหล่านี้ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ด้วยโอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ที่ต้องการความแปลกใหม่และทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา ดังนั้น จึงทําให้ Product Life Cycle ของสินค้าสั้นกว่าสมัยก่อน อีกทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย ผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ รวมไปถึง Real Influencer ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จึงทําให้ ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องเกาะติดสถาณการณ์ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทําให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และกระบวนการทํางานใหม่ในการทํางานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายและยังคงอยู่ในกระแส รวมถึงการปรับ กระบวนการทํางานให้กระชับและสั้นลง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติซึ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ๆ ที่ใช้สมุนไพรตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าที่มาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มี ความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าดังกล่าว และขยายฐานสู่ลูกค้าใหม่ เพื่อเสริม สร้ างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการตั้ง ราคาจะคํานึงถึงภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และต้นทุนการตลาดเป็นพื้นฐาน เน้นความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาที่ ดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัทฯ ยังคงใช้การวางแผนทางด้านสูตรของผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการปรับสูตรที่มีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่ไม่เฉพาะเจาะจง สําหรับแต่ละสูตรให้มากเกินความจําเป็น เพื่อให้บริษัทไม่ต้องจัดซื้อวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบน้อยรายการโดยได้ ราคาที่ตํ่า เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาด ปริมาณการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าในแถบเอเชียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับทิศทางการตลาด บริษัทฯวางการตลาดไว้ 3 ช่องทางคือ ตลาดภายในประเทศ บริษัทวางช่องทางจัดจําหน่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศเช่น โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สถานพยาบาล คลีนิค และร้านยา โดยเน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ๆ และการบริการที่ดี ด้วยราคายุติธรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้และบริษัทยังเป็นผู้นําในตลาดในยารักษาโรคหลอด เลือดหัวใจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ตลาดต่างประเทศ บริษัทได้มีการจําหน่ายในต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร และมีแผนที่จะขยายตลาดใน ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานของยุโรป(GMP- PIC/S: Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)และ ISO 9100 : 2015 การรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยาชั้นนําให้ผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมเป็นจํานวนมากมาเป็นเวลานาน สภาวการณ์แข่งขัน การแข่งขันด้วยราคายังเป็นปัจจัยหลักในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพการผลิตสินค้าและ การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิ์ ภาพเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งได้ สําหรับตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการระดับสากลเพื่อให้แข่งขันในตลาดโลกได้

โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าให้ เป็นผลผลิตสุดท้ายที่จะสามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้แหล่งทุนวิจัยของประเทศขณะนี้ หลายแหล่งทุนเน้นให้ทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีโอกาสหรือศักยภาพนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และบางแหล่งทุนเน้นต้องมีความร่วมมือกับ ภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่จะร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึ้น และสภาพการแข่งขันของบริษัทใน อนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งนี้การสร้างพันธมิตรจะเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันต่อไปรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 07 June 2021 09:39
จิราพร เดชปัญญา

Author : เกาะติดและเขียนข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร ต่างประเทศ สุขภาพ เครื่องสำอาง แฟชั่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ สินค้าและอุปกรณ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM