Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

'Clean Room' ห้องสะอาด นอกจากจะได้มาตรฐาน ต้องสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจ

โดย : บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด  (SQUARE PANEL SYSTEM CO., LTD.)

'Clean Room' หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิดมีการควบคุมมลสารต่างๆ หรืออนุภาค (Particles) ในอากาศรวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง แสงสว่างและความดันของอากาศภายในห้องเพื่อให้ห้องเป็นห้องสะอาดตามมาตรฐาน (STANDARD) และระดับชั้น  ( CLASS ) โดยทั่วไปจะบอกขนาดอนุภาคด้วยไมคอน (m) และ 1 m = 1x10^-6 เพื่อให้สามารถสร้างมโนภาพได้ชัดเจน ขอให้ดูรูปที่1 ซึ่งเป็นรูปที่เขียนขึ้นมาตามสเกล จากรูปจะเห็นอนุภาคขนาด 1 ไมครอน เมือเทียบกับขนาดเส้นผมโดยเฉลี่ยของคนอนุภาคขนาด 59 ไมครอน ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กสุดที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ จะมีขนาดที่ 0.5 ไมครอน แสดงถึงการเกิดอนุภาค(ฝุ่น)จากผู้ปฏิบัติงาน และในอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละส่วนจะมีการเกิด(ฝุ่น) จากสายการผลิตแตกต่างกัน แล้วการผลิตไหนที่ต้องมีการควบคุมเรื่องเหล่านี้บ้าง เป็นที่ยอมรับกันว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านห้องสะอาดอย่างรวดเร็วและมีผลงานทางด้านพัฒนาและวิจัยด้านห้องสะอาดมากที่สุดประเทศหนึ่ง

 

'Clean Room' หรือ 'ห้องสะอาด' เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2506 โดยมีความพยายามที่จะทำให้ห้องผ่าตัดสะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของผู้ป่วยลง ซึ่งต่อมาแพร่หลายไปทั่วโลก มีหลายรูปแบบหลากหลาย เพื่อควบคุมมาตรฐาน สหรัฐอเมริกาจึงออกมาตรฐาน Federal Standard 209 ขึ้นในปี พ.ศ.2509 ต่อมาพัฒนามาเป็นมาตรฐาน Federal Standard 209B และพัฒนามาเป็น Federal Standard 209D และ E ในที่สุด ในปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกการใช้มาตรฐาน FED.209E. ไปแล้ว และได้ใช้มาตรฐาน ISO. 14644-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแทน เพื่อเป็นการลดความสับสนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยปกติแล้ว  'Clean Room' นั้นมักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่มีความสะอาดสูง ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการการผลิต อุตสาหกรรมยา การทำวัคซีน การบรรจุยา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง เป็นต้น

 

ในปัจจุบันความต้องการห้อง 'Clean Room' ในอุตสาหกรรมต่างๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก บริษัทผู้ผลิต-ติดตั้ง จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งนอกจากจะมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นให้มีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่ลูกค้าในปัจจุบันต้องการเพิ่มด้วย ดังนี้

1. ต้องสะท้อนภาพลักษ์ทางธุรกิจของลูกค้่า
ในปัจจุบัน หลักในการออกแบบและติดตั้ง 'Clean Room' นอกจากจะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนใขที่คำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง ยังต้องคำนวณถึงสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ในภาวะการแข่งขันสูง ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย ในปัจจุบันสภาพภายในของโรงงาน อาคาร และห้องเหล่านี้ไม่สามารถถูกปกปิดเป็นความลับได้อีกต้องไป ภาพหรือคลิปวีดีโอของห้อง 'Clean Room' อาจถูกถ่ายด้วยพนักงาน หรือจากการทัศนศึกษาโรงงานของนักศึกษา หรือการเยี่ยมชมของผู้ถือหุ้น ในสังคมเทคโนโลยี 5G ภาพเหล่านั้นจะไม่ตกไปอยู่ในสื่อโชเชี่ยล และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ภาพเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อภาพลักษ์ของบริษัท จึงไม่แปลกใจนักที่หลายบริษัทในปัจจุบัน ต้องการห้อง 'Clean Room' ที่สะท้อนภาพลักษ์ของบริษัทนั้นๆ 

2. ต้องรองเทคโนโลยีในอนาคต
ห้องคลีนรูมที่ดี จะต้องถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยุ่ตลอดเวลา ผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูปนอกจากจะมี คุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น และมีคุณลักษณะง่ายและรวดเร็วในการก่อสร้างแล้ว นอกจากนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ห้องคลีนรูมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนรูปแบบผังการผลิต การเดินระบบไฟ สายสื่อสาร สายไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงห้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผนังห้องคลีนรูมที่ดีจะต้องถูกออกแบบให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ด้วย

3. ต้องสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
อย่างที่ทราบ สังคม New Normal ในโลกยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ผู้คนกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและป้องกันเชื้อมีสูงยิ่ง แปรผันตรงกับการคาดหวังต่อคุณภาพของห้อง 'Clean Room' คุณภาพและประวัติของงานคือสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัทที่มีประวัติที่ดีในการผลิต-ติดตั้งผนังห้องคลีนรูมที่ได้รับการยอมรับทั้งกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งห้องคลีนรูมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อิเลคทรอนิค  ไมโครอิเลคทรอนิค และ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ อาหาร ตลอดจน การแพทย์  และไบโอเทค ฯลฯ ย่อมได้รับความเชื่อมั่น

4. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พนักงานและทีมงานต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง ผ่านการอบรมฝึกฝนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญเข้าใจงานอย่างถ่องแท้ ในงานออกแบบ-ติดตั้งผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูป ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการ ต้องสามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพตรงตามความต้องการ สร้างความความพึงพอใจได้อย่างแน่นอน

5. มีการรับประกันพร้อมงานซ่อมบำรุง
การสร้างเสร็จแล้วไป หาไช่ถูกใจลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทุกวันนี้บริษัทที่ผลิต-ติดตั้ง 'Clean Room' ต้องขายการบริการรวมครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลาที่พอสมควร

หลักสำคัญในการออกแบบผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูป

 • กันอากาศรั่ว (Airtight)
 • ไม่ซึมน้ำ (Water proof)
 • พื้นผิวเรียบเสมอ (Flush surface)
 • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี (Heat insulation)
 • รื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้ (Dismountable)
 • อายุใช้งานยาวนาน และ ทนทาน (Durability)
 • ไม่สะสมฝุ่น (Particle free)
 • สามารถทำความสะอาดได้ง่าย (Clean ability)
 • ทนทานต่อสารเคมี (Chemical proof)
 • ประหยัดงบประมาณ (Economic)

ระบบแผ่นผนัง (Wall System)

 • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
 • ผนังสำเร็จรูปสามารถซ่อนท่อร้อยสายไฟไว้ภายในแผ่นผนังเพื่อความสวยงาม
 • รื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้
 • พื้นผิวเรียบเสมอ และมีบัวพีวีซีปิดมุมระหว่างผนังเพื่อป้องกันฝุ่น
 • สามารถปรับเปลี่ยนผังห้อง ในอนาคตกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือขยายงาน
 • ท่อดูดลมกลับ (Return air duct) ถูกออกแบบให้ฝังอยู่ในผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ห้อง ลดการสะสมฝุ่น และดูเรียบร้อยสวยงาม
 • แผ่นมุมผนังทำสำเร็จเป็นชิ้นเดียวจากโรงงาน

ระบบแผ่นฝ้า (Ceiling System)
ออกแบบให้เพียงพอสามารถรับน้ำหนักเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีมีงานซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ อุปกรณ์ชุดแขวนแผ่นฝ้าถูกซ่อนอยู่เหนือแผ่นฝ้า และไม่สามารถมองเห็นจากภายในห้องคลีนรูม พื้นผิวแผ่นฝ้าภายห้องคลีนรูมเรียบเสมอกัน มีความยืดหยุ่น  สามารถเจาะช่องสำหรับ ตัวกรองอากาศ (HEPA filter) โคมไฟ  ได้ขณะติดตั้งที่หน้างาน ทำให้สะดวกกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง

 

บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม สแควร์กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 64 ซอย บางนา-ตราด 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยโรงงานตั้งยู่บนเนื้อที่ 24 ไร่ ผลิตแผ่นผนังสำเร็จรูป สำหรับห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อ  ห้องเก็บเสียง ห้องเย็น ตลอดจน ผนังทนไฟ โดยใช้โฟมโพลียูริเทน และ ร็อกวูล (ใยหิน) เป็นวัสดุฉนวนแกนกลาง โดยโรงงานมีกำลังการผลิตทั้งหมด ประมาณ 360,000 ตารางเมตรต่อปี

แผ่นผนังของบริษัทฯ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อิเลคทรอนิคส์ ไบโอเทคโนโลยี เวชภัณฑ์และยา รวมทั้ง ห้องเย็นขนาดใหญ่ ห้องเย็นขนาดเล็กในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนบ้านสำเร็จรูป ด้วยการวิจัยและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แผ่นผนังของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องคุณภาพและบริการ  แผ่นผนังถูกออกแบบให้มีลักษณะแยกประกอบกึ่งสำเร็จรูป ทำให้มีความยืดยุ่นคล่องตัว และสะดวกรวดเร็ว ขณะทำการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้ง

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมี ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายงานเขียนแบบที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา บริการลูกค้า ในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ การออกแบบ การติดตั้ง จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้ง Clean Room โดย SQUARE PANEL โปรดติดต่อ

บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด
SQUARE PANEL SYSTEM CO., LTD.
64 ซอยบางนา-ตราด12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: (662) 744-6300
แฟกซ์: (662) 744-6303 , (662) 744-6070
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.squarepanel.com

 รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Tuesday, 04 August 2020 09:31
พงษ์ธีระ เจียรสกุล

Author : เกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ ยาง การประกันภัย มอเตอร์โชว์ นวัตกรรมยานยนต์ และทิศทางในอนาคตของวงการยานยนต์

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM