Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

โดย : บริษัท แอสซีสแต๊นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (ASSISTANT ENGINEERING COMPANY LIMITED)

การซ่อมบำรุงรักษา เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องจัดให้มีการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคผลิตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายระหว่างการผลิต โดยเป้าหมายที่ท้าทายในการซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา นั้นคือ การควบคุมค่าใช้จ่าย, ระยะเวลาในการซ่อม และการใช้ทรัพยากรของโรงงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบในอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างอาคาร และส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องดูแลอย่างเป็นระบบและถูกวิธี และต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการตรวจสอบ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการวัดด้วย

นอกจากนี้การซ่อมบำรุงระบบในโรงงาน เป็นที่ทราบดีว่าทุกระบบในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง การวางแผนดูแลซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดวามสูญเสียในหลายๆ สถานประกอบการณ์ได้

การซ่อมบำรุง คือ การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่เป็นการธำรงรักษาสภาพความพร้อมในการทำงานของอาคาร เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์การผลิตต่างๆ โดยเป้าหมายของการซ่อมบำรุง คือ

 • ชะลอความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อาคารสิ่งก่อสร้างฯลฯ
 • รักษาแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตลอดไป
 • ลดค่าใช้จ่ายของปัจจัยการผลิต
 • สร้างขวัญกำลังใจแก่คนงาน

จากการพิจารณาเป้าหมายของการซ่อมบำรุงมีอยู่สองส่วน หนึ่งคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์ และอีกส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้ทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กัน ควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนของการซ่อมบำรุงไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในแต่ละโรงงานจะต้องมีขั้นตอนของการจัดการโดยทั่วไป ดังนี้

 • จัดจ้างหน่วยงานภายนอกขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง
 • แต่งตั้งพนักงานภายในให้รับผิดชอบ ศึกษาสาเหตุของการชำรุด หรือการไม่ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ แล้วหาวิธีดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานซ่อมบำรุง การมีแผนงานเพื่อเป็นหลักประกันการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • คนงาน ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารประวัติการทำงาน ในด้านพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดคนให้เหมาะสมกับงานต่อไป
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนผังโรงงาน แบบติดตั้งและแบบพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนและกลไกการทำงานของเครื่องจักร รายการชิ้นส่วนของแต่ละเครื่องพร้อมบันทึกประวัติการใช้งาน การซ่อมแซมที่ผ่านมาของเครื่องจักรทั้งหมด

 • รายการซ่อมบำรุง
 • แบบผังโรงงาน แบบพิมพ์เขียวโครงสร้างโรงงาน
 • ตารางกำหนดการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ประกอบด้วยตารางแสดงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา

การสร้างขวัญกำลังใจ ควรเริ่มตั้งแต่การับคนเข้าทำงาน คือต้องพิจารณาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และเมื่อคนงานได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ผู้รับผิดชอบควรติดตามผลการทำงานด้วย

AEC มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบท่อในโรงงาน และอุปกรณ์ประกอบของหม้อน้ำในโรงไฟฟ้า เป้าหมายของเราคือการบริหารการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทีมงานวิศวกรของเราจะวางแผนการซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ต่างๆ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของโรงงาน ทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จะถูกดำเนินการและควบคุมโดยวิศวกรซ่อมบำรุงมืออาชีพ โดยข้อดีของการตรวจสอบและซ่อมบำรุงของ AEC คือ

 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงโดยผู้ให้บริการคนเดียว
 • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ประกอบกับองค์ความรู้จากผู้ผลิตอุปกรณ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการทำงานและความปลอดภัย
 • มีความยืดหยุ่นในการหาเจ้าหน้าที่เสริมได้ทันทีในกรณีที่จำเป็น
 • จัดหาอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ได้ทันท่วงทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเนิ่นนาน
 • กำหนดค่าใช้จ่ายได้แน่นอน
 • เก็บข้อมูลประวัติการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขไว้ทั้งหมด สามารถตรวจสอบภายหลังได้
 • เชี่ยวชาญในการหาทางเลือกในการตรวจสอบและซ่อมแซมที่เหมาะสมอยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานจะตรวจสอบการทำงานของอาคารและเครื่องจักร และทำการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วในกรณีที่มีความจำเป็น หรือตามคำสั่งของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายที่กำหนด การวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสมและการเตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุง ทำให้การให้บริการของเราเป็นไปอย่างราบรื่น

บริษัทฯมีความพร้อมในการให้บริการงานด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้บุคลากรผู้ใหบริการของบริษัทฯได้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตลอดจนการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า

"We care about your business.  Your SUCCESS is our TARGET."

AEC รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้าน อาคาร โรงงาน ครบวงจร งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบป้องกันอัคคีภัย งานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบทำความเย็นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงอาคาร งานแอร์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์การผลิต บริการรับเหมา, ออกแบบ, สร้าง, ซ่อมแซมและติดตั้งครบวงจร พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยวิศวกรที่ทรงคุณวุฒิและทีมงานที่มีประสบการณ์ผ่านงานด้านอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงมามากกว่า 20 ปี AEC พร้อมรับประกันผลงานทุกงานสนใจปรึกษา สอบถาม โปรดติดต่อ

บริษัท แอสซีสแต๊นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ASSISTANT ENGINEERING COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 99/159 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel : 081-789 2370
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 20 August 2020 15:38
สุรเชษฐ์ บุญพิทักษ์

Author : จบสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เกาะติดข่าวก่อสร้าง โยธา อาคาร บ้าน ตึก ถนน รถไฟความเร็วสูง อภิมหาโปรเจค ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีเครื่องจักร นวัตกรรมการก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

WGE โชว์เมกกะโปรเจกต์ภาครัฐ-เอกชน ย้ำงานแน่นสู่ Backlog 5 พันล้านบาท

RT คว้า 4 โครงการใหม่ ชู Backlog กว่า 6.8 พันล้านบาท

"GIANT ROCK 1990" รางวัลเหมืองแร่สีเขียว 5 ปีซ้อน

SUPER ลุยลงทุนต่อเนื่อง รุกกำลังการผลิต 163 MW

เปิดชื่อ 5 บริษัทรับเหมา ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่า 7.8 หมื่นล้าน

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการ สู่กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์

การก่อสร้างปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม

SUSCO ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ขยายเพิ่มสู่ 255 สาขาทั่วประเทศ

PYLON มั่นใจธุรกิจแกร่ง โชว์ Backlog กว่า 1,150 ล้านบาท

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM