Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สู่อนาคต

โดย : บริษัท เจ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (J.R.T. Engineering Co., Ltd.)

5G ถือเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กําลังมาแรง พูดถึงกัน อย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้วางแผนใช้ 5G ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันในหมวดของโลจิสติกส์ คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2563 ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีการ สื่อสารไร้สายตั้งแต่ยุค 2G เปลี่ยนผ่านเป็น 3G และ 4G ทําให้ การสื่อสารด้วยภาพ เสียง และวิดีโอเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนถึง ยุคปัจจุบันที่โทรศัพท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของ ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้อง หาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคม ดิจิทัลในยุค 4.0

เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 เชื่อกันว่า มีความทรงพลังที่สุด ในโลก 5G จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกันในทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ เทคโนโลยี 5G มี ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า มีความหน่วงลดลง 5 เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่างๆได้มากขึ้นถึง 1,000 เท่า ดังนั้นจึงเป็นมากกว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่เพียงแค่เราจะดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไวขึ้น แต่ยังก่อให้เกิด บริการใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Smart Car, eHealth, Connected House, Smart Grids หรืออื่น ๆ อีกสารพัด 

คาดว่า การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ช่วยบริหารจัดการ ทรัพยากร ระบบอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนที่จะประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งเป้าจะให้ ประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยี 5G ภายใน เดือน ต.ค.2563 โดย ได้เตรียมความพร้อมเรื่องคลื่นความถี่ไว้รองรับแล้ว เช่น คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์คล่ืน 26 กิกะ เฮิรตซ์ 28 กิกะเฮิรตซ์จะนํามาปรับปรุงใช้งาน ประเทศไทย เข้าสู่ 3G ช้ากว่านานาประเทศราว 11 ปีเข้าสู่ 4G ก็ช้ากว่า 6 ปี ฉะนั้น การเข้าสู่ยุค 5G เราควรดําเนินการพร้อมๆกับ ประเทศอื่น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดัน ไม่ใช่เรื่องของ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องเร่งดําเนินการ เพราะ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ไทยต้องตามให้ทัน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน ต้องเตรียมปรับตัวรับมือกับยุค 5G ที่จะเข้ามาพร้อมกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ

 • IoT (Internet Of Things) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอต์ฟแวร์เซ็นเซอร์เชื่อมต่อสิ่งของ ต่างๆให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
 • AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแทนมนุษย์ได้
 • เทคโนโลยีความจริงเสมือน
 • เทคโนโลยีความจริงแบบแต่งเติม

การพัฒนาของเทคโนโลยี 5G จะเข้ามีส่วนพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน คือ

 • การเงินการธนาคาร ต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอน เนื่องจากความสามารถของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทําให้ระบบ Mobile Banking เข้ามาแทนที่ ไม่ต้องทําธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร ขณะเดียวกันการวิเคราะห์สินเชื่ออาจใช้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์แทนได้พนักงานธนาคารเองก็ต้องเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆด้วย
 • ภาคอุตสาหกรรม จะส่งผลกระทบจากรายงาน world economic forum ระบบอุตสาหกรรมของไทย ยังพึ่งพา แรงงานคน เมื่อ 5G เข้ามา จะมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตและเชื่อมโยงหน้าที่ต่างๆมากขึ้น คนที่ทํางานใน ภาคอุตสาหกรรม ต้องคิดแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมในการทํางานด้านอื่นๆได้
 • ภาคการเกษตร สร้างจุดแข็งให้ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก คาดว่าหลังใช้ระบบ 5G มูลค่าการผลิตต่อไร่สูงขึ้น เมื่อ IOT เข้ามาช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ํา และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรเองก็ ต้องมีการเตรียมพร้อมทํา smart farming ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
 • ภาคการขนส่งโลจิสติกส์ หลังจากที่เริ่มมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขนส่ง เช่น Uber Grab ถ้า 5G เข้ามา แท็กซี่ที่ ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่าที่เป็นอยู่ เทคโนโลยีที่ช่วยใน การขับขี่ยานพาหนะถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการประยุกต์ใช้ IoT กับการคมนาคมขนส่ง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะด้วยกันเอง และเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น
 • ภาคการแพทย์ มีเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เช่น การรักษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การ ผ่าตัด ไม่ต้องให้หมอเดินทางไปผ่าตัดในสถานที่ห่างไกลหรือในกรณีเร่งด่วน ที่เรียกว่า เท็กซ์ไทล์อินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตแบบสื่อสัมผัส ที่สามารถผ่าตัดหรือทําการรักษาคนไข้ได้เสมือนอยู่ในห้องผ่าตัด
 • ภาคการค้า โดยเฉพาะการค้าปลีก ทําเลทองจะเปลี่ยนมาอยู่ในโลกออนไลน์แทบจะทั้งหมด การเช่าพื้นที่ค้าขายจะลดลง อีกทั้งยังมีนวัตกรรมที่ทําให้การซื้อสินค้าสะดวกสบาย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เช่น การลองสินค้าผ่านออนไลน์ด้วย เทคโนโลยีความจริงเสมือน ได้ลองสวมใส่เสื้อผ้าโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ร้าน
 • ภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์และสื่อฯ ปัจจุบันได้รับผลกระทบอยู่แล้ว แต่เมื่อมี 5G จะเปลี่ยนไปอีกขั้น การโฆษณาผ่าน โทรศัพท์เป็นรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้น คนรับข้อมูล ละคร เนื้อหาต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ผ่านยูทูป ผ่านแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยี 5G สามารถรองรับความต้องการในการรับส่งข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถดาวน์โหลด ภาพยนตร์และสื่อบันเทิงความคมชัดสูงในระดับ 4k ได้ในเวลาไม่กี่วินาทีแม้ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการพร้อมกันจํานวนมากก็ ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่หนาแน่นของอุปกรณ์จํานวนมากได้ (Highconnection density) นอกจากนี้นอกเหนือจากการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมาก ในปัจจุบันความต้องการในการอัพ โหลดก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย การแชร์เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานเอง (Usergenerated content) รวมถึงการเลือกรับชมตามคําขอ (Video on demand) ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์ที่ หลากหลายโดยไม่จํากัดเพียงแค่ในโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ภาคสาธารณูปโภค ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) และมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ถูกนํามาใช้ในการ บริหารจัดการการจ่ายไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยี IoT เพื่อการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟให้เพียงพอกับช่วงเวลาที่มี ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง การคิดราคาไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปสงค์และอุปทาน รวม ไปถึงการบริหารจัดการทั่วไปอย่างการแจ้งยอดการใช้ไฟแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องให้พนักงานออกไปจดมิเตอร์อีกต่อไป

5G เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนระบบต่างๆในการพัฒนาประเทศ โดยปลายปี 2562-2563 จะเริ่มมีการใช้งาน ทั่วโลก ซึ่ง สหรัฐฯ จีน เกาหลีญี่ปุ่น และยุโรป มีการดําเนินยุทธศาสตร์รุก 5G แล้ว 5G เป็นยุทธศาสตร์ของชาติเพราะ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะบุคคล สิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีคือการตระหนักถึง ผลกระทบอันหลีกเลี่ยงไม่ได้การจัดเตรียมแผนการรองรับจากภาครัฐ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เท่าทันเทคโนโลยีและ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมควบคู่กัน

 

อ้างอิง

[1] เดินหน้าสู่ 5G, เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/1339334

[2] มาแน่5G ปี’63 “จุดเปลี่ยนธุรกิจ-ชีวิตประจําวันครั้งใหญ่”, เข้าถึงได้จาก https://money2know.com/เทคโนโลยี5g/

[3] 5Gกําลังมา ไทยเตรียมตัว เปลี่ยนโฉมอีก, เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/economy/news_823125รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 14 September 2020 07:01
ปองภพ เจนกิจโสภณ

Author : เกาะติดข่าวเทคโนโลยีและอิเลคทรอนิกส์, ทุกเรื่องราว IT, Software และ Gadget, IoT, AI, EV, วิทยาศาสตร์, โทรคมนาคม, Artificial Intelligence, Machine Learning ฯลฯ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

WGE โชว์เมกกะโปรเจกต์ภาครัฐ-เอกชน ย้ำงานแน่นสู่ Backlog 5 พันล้านบาท

RT คว้า 4 โครงการใหม่ ชู Backlog กว่า 6.8 พันล้านบาท

"GIANT ROCK 1990" รางวัลเหมืองแร่สีเขียว 5 ปีซ้อน

SUPER ลุยลงทุนต่อเนื่อง รุกกำลังการผลิต 163 MW

เปิดชื่อ 5 บริษัทรับเหมา ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่า 7.8 หมื่นล้าน

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการ สู่กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์

การก่อสร้างปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม

SUSCO ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ขยายเพิ่มสู่ 255 สาขาทั่วประเทศ

PYLON มั่นใจธุรกิจแกร่ง โชว์ Backlog กว่า 1,150 ล้านบาท

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM